بی نظمی و عدم رعایت قانون از سوی مسافرکشان محور بندرعباس-میناب به خطری بالقوه تبدیل شده است.

به گزارش دلفین، چنان چه به ابتداي جاده بندرعباس-ميناب سر زده باشيد مطمئنا با صحنه‌ي بد پارک شدن ماشين‌هاي مسافرکش و همچنين افرادي که قصد خريد ميوه از دکه هاي اطراف محور را دارند، مواجه شده ايد.

اگر چه بسياري از ما به راحتي از کنار اين صحنه ها عبور مي کنيم اما نبايد فراموش کرد که اين خطر بالقوه مي تواند روزگار يکي از همشهريان ما را در صورت داشتن سرعت زياد يا عدم تمرکز سياه کند.

در اين شرايط انتظار مي رود تا مديران شهري و فرماندهان راهنمايي و رانندگي فکري به حال ابتداي جاده ي ميناب و محوطه ي روبه روي ميدان تره بار بندرعباس داشته باشند، چرا که حادثه هيچ گاه خبر نخواهد کرد.

  • نویسنده : کد 101