نظارت نهادهای مدیریتی استان بر فعالیت های صنایع نه تنها جلوی ورشکستگی و تخلفات مالی را می گیرد بلکه می تواند به ارتقا تولید و افزایش میزان تولید بیانجامد.

امروز کشور و اقتصاد آن با صنایعی دست به گریبان است که به دلیل واگذاری های بی پایه و اساس به بخش خصوصی و استفاده از رانت هایی که برای همگان محرز شده به سمت ورشکستی رفته‌اند. این وضعیت نابسامان حال و روز کارگران را به وخامتی رسانده که دیگر نه تنها به اقتصاد کشور که به تمام ارکان حکومت‌داری بی اعتماد شده اند و ضربه های سنگینی به اعتبار نظام وارد شده است. این رویدادهای ناخوشایند تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی را در کشور به همراه داشته و دارد و در این شرایط باید از وضعیت استان خوزستان در هرمزگان درس گرفته شود و اگر صنایعی در استان در حال فعالیت‌اند که مدیریت ضعیف بر آنان حاکم است و سیر نزولی در پیش گرفته‌اند، پیش از وقوع اتفاقی نامیمون جلوی روند موجود گرفته شود.

نظارت نهادهای مدیریتی استان بر فعالیت های صنایع نه تنها جلوی ورشکستگی و تخلفات مالی را می گیرد بلکه می تواند به ارتقا تولید و افزایش میزان تولید بیانجامد.

امیدواریم پیش از این که هرمزگان نیز به آینه‌ عبرت دیگر استان ها بدل شود خود به دنبال درس گرفتن باشد.