مدیر روابط عمومی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جایگاه روابط عمومی ها را مشاوران مدیران ارشد و روح پویای سازمان ها دانست و گفت: عدم اختصاص ردیف بودجه ویژه و در اختیار نداشتن نیروی انسانی متخصص از مهمترین چالش های روابط عمومی هاست.

یکی از چالش های اساسی در روابط عمومی ها را باید به موضوع در اختیار نداشتن نیروی انسانی متخصص ربط داد. در بسیاری از سازمان ها به دلیل عدم وجود نگاه سیستماتیک و تخصصی در بدو استخدام، نیروهایی جذب روابط عمومی ها شده‌اند که فاقد دانش و مهارت این حوزه هستند و برای افزایش کارایی واحدهای روابط عمومی و امور بین الملل باید بازنگری اساسی در این مورد صورت پذیرد.

عدم ردیف بودجه اختصاصی یکی دیگر از چالش های روابط عمومی هاست. همگان اذعان دارند که با دست خالی و نبود حمایت های مالی نمی توان چشم و گوش و زبان یک سازمان بود و اقدامات مرتبط با روابط عمومی نیازمند بودجه ای تعریف شده و شایان توجه است و سازمان هایی جایگاه بالاتری را به خود اختصاص خواهند داد که هزینه های مطابق با استانداردهای جهانی صرف روابط عمومی های خود کنند.

اما در این میان نگاه مدیران سازمان به روابط عمومی ها نیز بسیار حائز اهمیت است. در تعاریف بین المللی و جایگاه واقعی این بخش حیاتی، مدیران روابط عمومی باید مشاور مورد اعتماد مدیر عامل و سایر مدیران تصمیم ساز و به عنوان روح پویای سازمان باشند و نباید آن ها را به یک پست تشریفاتی تقلیل داد.

اگر چه قصد نگارش مطلبی طویل در این باره را نداشتم اما موضوع دیگری که در پایان باید به آن اشاره کنم موضوع بسیار مهم و حیاتی روابط عمومی الکترونیک است. روابط الکترونیک نه تنها به دلیل مجهز کردن سازمان به تکنولوژی های نوین سبب توانمندسازی بیشتر آن می شود، بلکه به دلیل الزام حضور مستمر و فعال و مؤثر در فضای سایبر، نقش و جایگاهش در سازمان از بنیان تغییر کرده و به مدیریت هوشمندی رقابتی و مدیریت دانائی نزدیک خواهد شد. در چنین معنایی است که این تحول اهمیت می یابد و روابط عمومی را از ایفاگر نقش تبلیغات و تشریفات، به عامل تحول استراتژیک در سازمان تبدیل می‌کند.

سعید خادمی پور – مدیر روابط عمومی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس