مدیر روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ضرورت تبیین یا تغییر نام روابط عمومی در جوامع سنتی را برجسته کرد.

پیش از آنکه از روابط عمومی سخن به میان بیاید باید به روابط خصوصی توجه داشت.
انسان امروز برآیندی از فرآیند افسارگسیختگی فردگرایی ست و همین امر در ابعاد گوناگون زندگی وی نمایان گشته و یکی از دلایل منفعت طلبی او در اشکال گوناگون است، در این بین بی گمان آنچه نمود بیشتری دارد نتیجه ی رفتار بشر فردگرا در جهان پیرامونی وی است که خود گاه قربانی وضعیتی می گردد که خودش پدید آورده.
پس به تعبیری ساده می توان گفت آنچه به عنوان یاس در روابط انسان به ظاهر مدرن جامعه ی سنتی ما به وجود آمده برخواسته از وضعیتی ست که خود در پیدایش آن نقشی اساسی ایفا کرده.
حال اگر بخواهیم تعریفی از روابط عمومی و ساختار روابط عمومی ها در کشور ارائه دهیم به زعم نگارنده ی متن، برخاسته از روابط خصوصی و اجتماعی جامعه ی امروز و در سایه ی فردگرایی ست.
آنچه مبرهن است روابط عمومی زبان گویای یک سیستم در سایه ی منافع سیستماتیک و سامان یافته است که خود از تعریف ابتدایی که به ذهن مخاطب خطور می کند فاصله ای نجومی دارد.
در واقع روابط عمومی ها در کشور بیش و پیش از آنکه رفتاری نزدیک به نام خود داشته باشند حافظ منافع ساختار اداری خود هستند که این امر کاملا بدیهی و منطقی به نظر می رسد، پس آنچه در تحلیل از این شرایط به ذهن نگارنده متن می رسد این است که نام روابط عمومی نامی متناسب برای این بخش اداری نیست و همین نام در برخی مواقع موجب سوتفاهم در افکار عمومی و حتی دلخوری عوام الناس از دستگاه های دولتی می گردد چرا که انسان به ظاهر مدرن جامعه ی سنتی ما همچنان به دنبال تعاریف کلاسیک در هزار توی ذهن خود است و این با ساختار اداری کشور در تضادی عمیق است.

 

سامان سایبانی – روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی