ارائه خدمات در راه آهن هرمزگان تا جايي پيش رفته است که حالا مدعي العموم به اين موضوع ورود کرده و نحوه‌ي خدمات رساني را شايسته‌ي مردم نمي داند.

اشاره:

نحوه‌ي خدمت رساني در راه آهن هرمزگان در سال هاي اخير بارها سبب نارضايتي مردم شده است. از ورودي خودرو و نحوه‌ي مديريت پارکينگ تا کيفيت معابر و روشنايي و نظافت محيط. اين مساله تا جايي پيش رفته است که حالا مدعي العموم به اين موضوع ورود کرده و نحوه‌ي خدمات رساني را شايسته‌ي مردم نمي داند.

براي خدمات بهتر به مردم برنامه ريزي کنيد

جتبي قهرماني، در حاشيه بازديد از راه‌آهن بندرعباس، با اشاره به مطالبات و انتقادات مردم از نحوه ارائه خدمات به راه آهن بندرعباس، اظهار کرد: بايد برنامه‌ريزي لازم توسط مسئولين راه‌آهن براي ارائه خدمات مطلوب و در شان مردم تدوين شود.

تذکر داده ايم اما گوش شنوايي نيست

وي، با انتقاد از وضعيت ظاهري ورودي سالن ترمينال و انتقادات گسترده مردم نسبت به اين موضوع، بيان کرد: با وجود تذکرات مکرر نسبت به بهبود وضعيت ظاهري ايستگاه قطار بندرعباس اما متاسفانه هنوز تغييرات محسوسي اعمال نشده است که بايد طي مدت يک ماه اقدامات لازم براي بهبود اين وضعيت انجام شود.

وضعيت بسيار نامناسب است

رئيس کل دادگستري هرمزگان، با بيان اين نکته که راه آهن هرمزگان برخي دستورات قضايي استان هرمزگان را اجرايي نکرده است، تصريح کرد: وضعيت در ايستگاه راه‌آهن بندرعباس بسيار نامناسب است و يکي از مصاديق نقض حقوق عامه است و بايد شرايط به‌گونه‌اي باشد تا مردمي که هزينه پرداخت مي‌کنند، خدمات مناسب و مطلوبي را نيز دريافت کنند.

ايستگاه پاياني

در اين شرايط مي طلبد تا مسئولان به دنبال بهبود وضعيت خدمات رساني باشند چرا که اين ايستگاه به هيچ عنوان در شان استاني با ظرفيت هاي گردشگري هرمزگان نيست و بايد بيش از پيش به آن رسيدگي شود.

 

زهـرا شـاکرمی

گزارش  اختصاصی