ئیس شورای شهر اسلامی شهر بندرعباس
بررسى زواياى پنهان استخدام هاى خارج از قانون شهردارى بندرعباس 17 مه 2020

بررسى زواياى پنهان استخدام هاى خارج از قانون شهردارى بندرعباس

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن انتقاد از عملکرد شهردار این شهر، خواستار استیفای حقوق کارگران تنظیف و مشخص شدن زوایای پنهان استخدام های خارج از قانون شد.