افزایش قیمت خ0ودرو
قیمت‌های نجومی خودرو فروکش می‌کند؟ 27 فوریه 2020

قیمت‌های نجومی خودرو فروکش می‌کند؟

یک فعال بازار خودرو می‌گوید: خودرو در پارکینگ‌ها زیاد است و در روزهای آخر سال، این آشفته بازاری که در خودرو به‌وجود آمده، تقریباً تمام شده تلقی می‌شود.