اقتصاد هرمزگان
تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی بر بعد خانوار هرمزگان 16 سپتامبر 2020

تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی بر بعد خانوار هرمزگان

در گذشته چنین به نظر می رسید که اقشار پردرآمد و قشر متوسط جامعه به دلیل سطح سواد و در اختیار داشتن وسایل پیشگیری فرزندان کمتری دارند و افراد کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه عموما خانواده‌ای پرجمعیت هستند اما با بررسی بعد خانوار در هرمزگان نتایج برعکس شده است.