انتصابات اخیر هرمزگان
قحط الرجال در هرمزگان 30 ژانویه 2019

قحط الرجال در هرمزگان

انتصابات اخیر استاندار این مساله را در اذهان متبادر کرده که هرمزگان دچار قحط الرجال است.