اولویت های دستگاه قضایی هرمزگان
صيانت از بيت المال از اولويت هاى دستگاه قضايى هرمزگان است 28 مه 2019
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد؛

صيانت از بيت المال از اولويت هاى دستگاه قضايى هرمزگان است

رئیس‌کل‌دادگستری استان هرمزگان‌ ضمن تشریح‌ مهمترین برنامه‌های‌ خود‌، توجه به تکریم ارباب‌رجوع‌، کاهش‌ اطاله‌ دادرسی‌، مقابله با قاچاق و برخورد‌ با‌ مظاهر فساد‌ را اولویت‌های دستگاه قضایی‌ استان در‌ دوره جدید‌ برشمرد.