برند ستاره خلیج فارس
ستاره خلیج فارس، برند برتر ملی 30 دسامبر 2018

ستاره خلیج فارس، برند برتر ملی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان برند برتر در جشنواره «برند ملی، اقتدار ملی» انتخاب شد.