برون سپاری هتل منطقه ویژه خلیج فارس به بخش خصوصی
برون سپاری هتل منطقه ویژه خلیج فارس به بخش خصوصی 22 ژوئن 2019

برون سپاری هتل منطقه ویژه خلیج فارس به بخش خصوصی

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از برون سپاری هتل این منطقه عظیم اقتصادی به بخش خصوصی خبر داد.