بورس منطقه ای هرمزگان
داد و ستد  ۵۸ میلیون و ۷۳۶ هزار سهم در بورس هرمزگان 27 ژوئن 2019

داد و ستد ۵۸ میلیون و ۷۳۶ هزار سهم در بورس هرمزگان

در پنج روز گذشته 58 میلیون و 736 هزار سهم در بورس منطقه ای هرمزگان دادو ستد شد.