بومی گزینی در نفت ستاره خلیج فارس
عضوی بومی رئیس هیات مدیره ستاره خلیج فارس 12 جولای 2020
خبر خوبی که نماینده هرمزگان وعده داده بود؛

عضوی بومی رئیس هیات مدیره ستاره خلیج فارس

یاسر میرزایی سیرویی در جدیدترین تغییرات هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.