بیست و دومین جشنواره شهید رجایی
حسین فرشیدی مدیر برتر جشنواره شهید رجایی شد 14 سپتامبر 2019

حسین فرشیدی مدیر برتر جشنواره شهید رجایی شد

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی، حسین فرشیدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی هرمزگان به عنوان دستگاه برجسته در زمینه اقدامات خاص و برجسته تقدیر شد.