بیکاری در هرمزگان
افزایش بیـکاری واقعیت کتمان‌ناپذیر بازار کار هرمزگان / نمی‌شود در باد افزایش مشارکت اقتصادی خوابید 14 فوریه 2021
دلفیـن به تحلیـل مقایسه‌ای بازار کار هرمزگان در سال 1398 نسبـت به سال 1397 می‌پردازد؛

افزایش بیـکاری واقعیت کتمان‌ناپذیر بازار کار هرمزگان / نمی‌شود در باد افزایش مشارکت اقتصادی خوابید

وضعیت نامناسب هرمزگان در شاخص بیکاری نسبت به متوسط کشوری آمار قابل اتکاتری برای توصیف بازار کار استان است تا بازی رسانه‌ای با شاخص افزایش مشارکت اقتصادی چرا که مشخص شد این آمار افزایشی و به ظاهر مثبت در چه روند تولید شده است و ماحصل چه فرآیندی است.