تحصیلات کارمندان
نگاهی به پراکندگی میزان تحصیلات کارمندان ادارات هرمزگان 02 آگوست 2020

نگاهی به پراکندگی میزان تحصیلات کارمندان ادارات هرمزگان

اگر بخواهیم نگاهی به پراکندگی مقاطع تحصیلی بر اساس درصد داشته باشیم، باید گفت که 12 درصد کارمندان هرمزگانی زیر دیپلم، 14 درصد دیپلم، هفت درصد فوق دیپلم، 45 درصد لیسانس، 18 درصد فوق لیسانس و تنها یک درصد دارای مدرک دکتری هستند که این آمار بالا بودن کارمندان زیر دیپلم و کم بودن کارمندان با مدرک دکتری را در هرمزگان نشان می‌دهد.