تخلیه روستاهای جاسک
پنج روستای جاسک تخلیه شد 12 ژانویه 2020

پنج روستای جاسک تخلیه شد

فرماندار جاسک گفت: به علت طغیان رودخانه جگین و رودخانه گابریک پنج روستای شهرستان جاسک تخلیه شده است.