تراکنش با رمز دوم ایستا
رمز دوم ایستا از هفته دیگر حذف می‌شود / اعلام سقف تراکنش برای رمز ثابت 21 ژانویه 2020

رمز دوم ایستا از هفته دیگر حذف می‌شود / اعلام سقف تراکنش برای رمز ثابت

بانک‌ها می‌توانند امکان انجام تراکنش با رمز دوم ایستا تا مجموع یک میلیون ریال در هر ۲۴ ساعت برای هر کارت بانکی را مشروط به پذیرش مخاطرات آن از سوی مشتری فراهم کنند.