تورم هرمزگان
هرمزگان سلطان تورم ایران 01 نوامبر 2020

هرمزگان سلطان تورم ایران

بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور امسال در کل کشور با ٣١.٤ درصد به استان هرمزگان اختصاص دارد.