جداسازی پارسیان از هرمزگان
پارسیان، گود زورآزمایی سیاسیون 05 سپتامبر 2020

پارسیان، گود زورآزمایی سیاسیون

با این حال مردم محلی پارسیان این گونه استنباط می‌کنند که این دعوای سیاسی به وجود آمده سبب شده است تا این مردم خون‌گرم کمتر از حق واقعی‌شان مورد توجه واقع شوند.