حامد ملازاده صادقیون
ماجرای من و دو چای 04 آگوست 2020

ماجرای من و دو چای

داستان از اینجا آغاز شد که امروز بعد از چندی زندگانی به بطالت، قدری باغبانی کردم و با کمک باغبانی که سابقه دوستی ام با وی به 15 سال رسیده از درخت لیموی خانه، آبدارها و رسیده ها را چیدیم و شاخه ها را هرس کردیم.