حریق انبار آذوقه مجتمع بادگیران
انبار آذوقه مجتمع بادگیران طعمه حریق شد 01 ژوئن 2019

انبار آذوقه مجتمع بادگیران طعمه حریق شد

آتش نشانان از 6 ایستگاه آتش نشانی، حریق انبار آذوقه مجتمع تفریحی بادگیران را در مدت پنج ساعت اطفا و مهار کردند.