حریم دریا
شلختگی درحـریم ۶۰ متری دریا 14 نوامبر 2020

شلختگی درحـریم ۶۰ متری دریا

مشخص نبودن ملاک تعیین حریم ۶۰ متری دریا، عدم عملکرد صحیح متولیان این حوزه در محدوده‌ی شهری و تفسیرهای مختلف قانونی سبب شده است تا بخش قابل توجهی از املاک شهر بندرعباس در حریم دریا قرار گیرد و تعیین تکلیف نشدن این املاک و عدم صدور مجوزهای ساخت و بازسازی، خطرات بالقوه‌ای را در این بخش ایجاد کرده است.