حماسه حسيني
حماسه حسيني از نگاه متفکران معاصر 10 اکتبر 2020

حماسه حسيني از نگاه متفکران معاصر

شهيد مطهري شهادت و حکومت را ابزاري براي احيا امر به معروف و نهي از منکر يعني همان اصلاح طلبی در جامعه ي دينی قلمداد مي کند.