دخانیات در هرمزگان
بنـدر خمیـر الگـوی ضد دخانیات هرمزگان 28 سپتامبر 2020

بنـدر خمیـر الگـوی ضد دخانیات هرمزگان

بندر خمیر و روستای رودبار در این شهرستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان پایلوت برنامه کشوری شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب شد.