دزدایی مکرر جایگاه های شهر بندرعباس
جایگاه های عرضه سوخت روزانه ضدعفونی می شوند 13 مارس 2020
با نظارت مستقیم شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان؛

جایگاه های عرضه سوخت روزانه ضدعفونی می شوند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان از ضدعفونی و گندزدایی مکرر جایگاه های شهر بندرعباس به صورت روزانه با نظارت مستقیم کارشناسان این شرکت خبر داد.