دستگاه بی خطرساز زباله های عفونی
رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس اظهارات مدیرکل محیط زیست هرمزگان را تکذیب کرد 10 ژوئن 2019

رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس اظهارات مدیرکل محیط زیست هرمزگان را تکذیب کرد

نبود دستگاه بی‌خطر ساز زباله‌های عفونی در بیمارستان کودکان بندرعباس از سوی رئیس این بیمارستان تکذیب شد.