دولت یازدهم
نگرانی از بی‌انگیـزگی مدیران در ماه‌های پایـانی دولت 23 آگوست 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

نگرانی از بی‌انگیـزگی مدیران در ماه‌های پایـانی دولت

بی‌شک افزایش تحریم‌ها به ویژه در حوزه صادرات نفت، کمبود منابع مالی بر عملکرد دولت به‌ویژه در دور دوم تاثیر فراوانی داشته و نباید تمام مسئولیت وضعیت امروز را به دوش دولت‌مردان گذاشت اما بی‌انگیزگی مدیران در روزهای پایانی دولت نیز غیرقابل کتمان است.