رئیس بیمارستان فارابی بستک
مار افعی دو متری جوان بستکی را گزید 20 ژوئن 2019

مار افعی دو متری جوان بستکی را گزید

رئیس بیمارستان فارابی بستک گفت: مار افعی دو متری جوان 35 ساله بستکی را راهی بیمارستان کرد.