رئیس سازمان سیما
قطع درخت بدون اجازه شهرداری جرم است 09 ژانویه 2020

قطع درخت بدون اجازه شهرداری جرم است

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس از قطع بیش از 187 اصله درخت در نه ماه سال جاری خبر داد و گفت: قطع درخت بدون اجازه شهرداری جرم است.