رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
جزئیات اعطای سنوات تحصیلی به دانشجویان مشمول خدمت سربازی 16 مه 2020

جزئیات اعطای سنوات تحصیلی به دانشجویان مشمول خدمت سربازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جزئیات اعطای سنوات تحصیلی به دانشجویان مشمول را تشریح کرد.