روابط عمومى شورا شهر بندرعباس
روابط عمومی و چالش های چند وجهی 16 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

روابط عمومی و چالش های چند وجهی

مدیر روابط عمومى شورای شهر بندرعباس برخوردهای سیاسی، ضعف در ارتباط گیری با مدیران و خبرنگاران، دور بودن از دانش روز و مداحی و ستایشگری را یکی از ضعف ها و چالش های روابط عمومی ها عنوان کرد.