روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس
ستاره خلیج فارس روابط عمومی برتر در حوزه دیجیتال 14 ژانویه 2020

ستاره خلیج فارس روابط عمومی برتر در حوزه دیجیتال

روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به سبب طراحی میز تعاملی شبیه ساز برای برگزاری تورهای مجازی به عنوان روابط عمومی برتر در حوزه دیجیتال معرفی شد.