روشن‌فکری دینی
مردی از جنس اسلام و عرفان 27 دسامبر 2020
در سوگ شیخ محمد اسلامی؛

مردی از جنس اسلام و عرفان

شیخ محمد اسلامی از اشتیاق خود به شعر مولوی و استفاده از مضامین آن در محفل و منبر بهره می‌گرفت، عده‌ای را برنمی‌تابید. سخن گفتن از روشن‌فکری دینی آن هم در محیط‌های بسته و افکار جزیره‌ای، دیگران را خوش نمی‌آمد.