زباله های بندرعباس
معضل تـکراری زبـاله‌های بنـدرعباس 07 دسامبر 2020
دلفین در گزارشی میدانی به وضعیت جمع‌آوری زباله در سطح شهر بندرعباس می‌پردازد؛

معضل تـکراری زبـاله‌های بنـدرعباس

وضعیت رهاسازی و جمع‌آوری زباله‌های در خیابان‌ها و معابر بندرعباس از یک سو ضعف خدمات رسانی شهرداری و از سوی دیگر بی‌تفاوتی و بی‌تعلقی شهروندان نسبت به شهر را برجسته می‌کند.