زنان در جامعه
سیمای پر چین یک مادربزرگ در محله‌ای فقیرنشین 31 ژانویه 2021

سیمای پر چین یک مادربزرگ در محله‌ای فقیرنشین

در میان انبوهی از موفقیت‌های زنان، عده‌ای همیشه به فراموشی سپرده شدند. زنانی که نه ضعیف بودند، نه ناتوان؛ تنها در شرایط ویژه‌ای مادر بودند و به‌حکم مادری‌شان سال‌ها در زندانی نامرئی ماندند و هیچ‌کس نفهمید آن‌ها کی آمدند و کی رفتند.