زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار کابوس می بینند 15 مارس 2021
مسئولان در خواب؛

زنان سرپرست خانوار کابوس می بینند

پیش‌ازاین نیز وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار به‌ویژه آنان که سبب آسیب‌های اجتماعی بار سنگین زندگی بدون حمایت‌های قانونی بر سر آنان آوار شده است، چندان خوب نبود اما در یک سال گذشته رکود اقتصادی به سبب شیوع ویروس کرونا آنان را بیش‌ازپیش آزرده است.