زنان شاغل
جایگاه زنان در جامعه جهانی 12 ژانویه 2021

جایگاه زنان در جامعه جهانی

دلفین در یادداشتی اختصاصی جایگاه زنان در جامعه جهانی را از گذشته تا به امروز مورد بررسی قرار می دهد.