ساخت کیت برای شناسایی کرونا
ساخت کیت تشخیص مولکولی کرونا توسط محققان ایرانی 31 مه 2020

ساخت کیت تشخیص مولکولی کرونا توسط محققان ایرانی

کیت تشخیص مولکولی کرونا با ظرفیت تشخیص ۵۵ دقیقه توسط محققان ایرانی ساخته شد.