ستاد انتخابات کشور
علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی یا کارت ملی نيز ضروری است 21 فوریه 2020
اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور؛

علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی یا کارت ملی نيز ضروری است

اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور؛ علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی یا کارت ملی نيز ضروری است.