سمیه قصمی
روابط عمومي ها در ورطه روزمرگي! 16 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

روابط عمومي ها در ورطه روزمرگي!

مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب هرمزگان تلقی اشتباه برخی از مدیران دستگاه ها نسبت به وطایف و جایگاه روابط عمومی را به عنوان یکی از چالش‌های روابط عمومی های سازمان های دولتی و خصوصی ذکر کرد.