شناورهای سبک و صیادی
تردد دریایی به جزایر قشم، هرمز و لارک با احتیاط صورت پذیرد 04 سپتامبر 2019
چهارشنبه 13شهریور؛

تردد دریایی به جزایر قشم، هرمز و لارک با احتیاط صورت پذیرد

با توجه به مواج شدن دریا، توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم جهت تردد به جزایر قشم ،هرمز و لارک صورت گیرد.