شهروندی یندرعباسی
کدام مـدیرکل خود را سوزانده است؟! 29 نوامبر 2020

کدام مـدیرکل خود را سوزانده است؟!

حق مسلم هر فرد ایرانی داشتن یک سرپناه است و دولت در عملی ساختن این اصل قانونی نیز عاجز بوده است و همین عجز پدیده زاغه‌نشینی را روز به روز گسترش داده است و آثار آن می‌شود، خودسوزی زن سرپرست خانواده با فرزند معلول.