عباسی امینی زاده
مرخصی‌های مشکوک آقای شهردار 13 ژانویه 2019
امینی زاده سودای نمایندگی دارد!؟

مرخصی‌های مشکوک آقای شهردار

اگر چه بسیاری از افراد حضور عباس امینی زاده در انتخابات آینده مجلس را چندان محتمل نمی دانند اما برخی صحبت ها، حضور در برخی محافل و تجمع ها و همچنین شایعه‌ی مرخصی های زیاد آقای شهردار بر عمق شایعات افزوده است.