فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن هرمزگان
رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در بستک 14 اکتبر 2019

رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در بستک

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن هرمزگان از رفع تصرف 20 هزار متر مربع در اراضی ملی شهرستان بستک خبر داد.