فروغ مسلم زاده
روابط عمومی ها وچالش های پیش رو 17 مه 2019

روابط عمومی ها وچالش های پیش رو

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان حرکت در مسیر منافع مردم و سازمان متبوع و لزوم اتخاذ نگاه بلند مدت را راهکاری برای فائق آمدن بر چالش های حوزه روابط عمومی خواند.