فضای سیاسی
سازنده انتقاد کنیم 10 آگوست 2019

سازنده انتقاد کنیم

فضای سیاسی و اجتماعی هرمزگان به نحوی شده که موج تخریب‌ گران و همچنین بادمجان دور قاب چین‌ها مجال انتقاد سازنده را از رسانه‌ها گرفته‌ است.