مار افعی دو متری جوان بستکی را گزید
مار افعی دو متری جوان بستکی را گزید 20 ژوئن 2019

مار افعی دو متری جوان بستکی را گزید

رئیس بیمارستان فارابی بستک گفت: مار افعی دو متری جوان 35 ساله بستکی را راهی بیمارستان کرد.