ماهواره جمهوری اسلامی
نخستین ماهواره نظامی ایران توسط سپاه به فضا پرتاب شد 22 آوریل 2020

نخستین ماهواره نظامی ایران توسط سپاه به فضا پرتاب شد

نخستین ماهواره جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه پاسداران با موفق به فضا پرتاب شد.